Koncepcja wentylacji według normy

Zwiększone standardy szczelności w dzisiejszym budownictwie oraz zmiany stylu życia podnoszą wymogi wentylacyjne mieszkań. Polepszona otulina dzisiejszych nowych budynków dopuszcza w mniejszym stopniu „naturalną wymianę powietrza". Wilgotność powietrza w pomieszczeniach zwiększa się, przez co we wzmożonym stopniu dochodzi do powstawania pleśni. Ze względu na niewystarczającą wymianę powietrza pogarsza się klimat w pomieszczeniu, a przez to także stan zdrowia i samopoczucie mieszkańców. Ponadto może się zdarzyć, że zapotrzebowanie powietrza do term gazowych lub piecyków nie będzie zapewnione.

Potrzebna jest wówczas bardziej intensywna wentylacja. Poprzez samo otwieranie okien trudno to zrealizować. Z tego powodu występuje dzisiaj normatywny wymóg realizacji wymiany powietrza niezależnej od użytkownika. Istotne regulacje prawne:

  • Rozporządzenie o oszczędzaniu energii EnEV
  • DIN 1946-6: Wentylacja mieszkań
  • DIN 18017-3: Wentylacja łazienek bez okien zewnętrznych
  • DVGW-TRGI zasilanie w powietrze do spalania

Poradnictwo planowanie wentylacja

DIN 1946-6 jest istotnym zbiorem przepisów dla planowania wentylacji w budownictwie mieszkaniowym i wymaga utworzenia koncepcji wentylacyjnej. Planiści i producenci okien są zobowiązani w tym zakresie konsultować się z inwestorami i doradzać im.

Poradnictwo koncepcja wentylacyji z arimeo wrębowe nawiewniki okienneW minionych 20 latach dostarczyliśmy miliony nawiewników okiennych do naszych klientów i towarzyszyliśmy planowaniu tysięcy obiektów zgodnie z normą wentylacyjną DIN 1946-6. Doradztwo i wsparcie przy tworzeniu koncepcji wentylacyjnych są dla nas usługami oczywistymi i nieodpłatnymi. Chętnie przeprowadzimy obliczenia w celu określenia, jaka liczba arimeo jest potrzebna do spełnienia wymagań norm. Telefonicznie, mailowo lub w osobistej rozmowie – doradcy z INNOPERFORM® troszczą się o potrzeby klientów i opracowują w razie potrzeby indywidualne rozwiązania.

Narzędzie obliczeniowe- koncepcja wentylacyji

Do planowania wentylacji poprzecznej planiści i konstruktorzy okien mają do dyspozycji bezpłatne narzędzie obliczeniowe w zabezpieczonej strefie klienta na naszej stronie internetowej innoperform.de, w celu określenia jaka liczba arimeo jest potrzebna do spełnienia wymagań norm. Następnie można włączyć wyniki obliczeń do koncepcji wentylacji zgodnie z DIN 1946-6.

Rozporządzenie o oszczędzaniu energii: EnEV

EnEV ustala jako rozporządzenie zachowanie minimalnej wymiany powietrza. Dokładna ilość minimalnej wymiany powietrza dla budownictwa mieszkaniowego zawarta jest w DIN 1946-6. § 6, punkt 1 EnEV odnosi się do szczelności otuliny budynku i wymaga dla budynku,

„…aby przenosząca ciepło powierzchnia obramowania włącznie z fugami w sposób ciągły była uszczelniona i nieprzepuszczająca powietrza zgodnie z uznanymi zasadami techniki.“

Taka szczelna konstrukcja prowadzi w praktyce w zwiększonym stopniu do podwyższenia wilgotności powietrza w budynkach i mieszkaniach, co może pociągać za sobą powstawanie pleśni. Dlatego w § 6, punkt 2 EnEV występuje wymóg zachowania

„…minimalnej wymiany powietrza, wymaganej do ochrony zdrowia i ogrzewania…“.

Zestawienie tych wymogów wydaje się paradoksalne,ale w konsekwencji dzisiejszej techniki budowlanej są uzasadnione. Wymiana powietrza poprzez nieszczelności w otulinie budynku, która wcześniej w sposób niekontrolowany zapewniała zmniejszenie wilgotności powietrza w pomieszczeniach nie występuje w uszczelnionych budynkach. Aby ponownie stworzyć odpowiedni klimat w pomieszczeniu, przy którym można uniknąć powstawania pleśni, wymagane są kontrolowane przepusty powietrzne. Dzięki temu można odpowiednio określić, jak dużo powietrza ma napływać i przede wszystkim gdzie. Odpowiednia koncepcja wentylacji może być realizowana za pomocą arimeo wrębowych nawiewników okiennych.

Norma wentylacji: DIN 1946-6

Wymagana minimalna wymiana powietrza jest dokładniej opisana i zdefiniowana w DIN 1946-6 (wentylacja mieszkań). Na tej podstawie wymagane jest stworzenie koncepcji wentylacyjnej dla:

  • nowych budynków
  • modernizacji w budynku wielorodzinnym, przy których ponad 1/3 okien jest wymieniana i
  • modernizacji w budynku jednorodzinnym, przy których ponad 1/3 okien jest wymieniana lub ponad 1/3 powierzchni dachu jest uszczelniana

Opracowanie i wdrożenie rozwiązania w zakresie techniki wentylacji jest według DIN 1946-6 konieczne wówczas, kiedy strumień przepływowy powietrza, który jest wymieniany przez pozostałą nieszczelność otuliny budynku (infiltrację), nie wystarcza, do zapewnienia wentylacji z ochroną przed wilgocią. Założenia dotyczące pozostałej nieszczelności są zawarte w DIN 1946-6. Jeśli konieczne jest zastosowanie rozwiązania w zakresie techniki wentylacyjnej, wymagane jest zapewnienie wentylacji dla ochrony przed wilgocią w sposób niezależny od użytkownika. Ten minimalny wymóg można spełnić z zapasem i jednocześnie zredukować ręczne otwieranie okien stosując alternatywnie wyższe stopnie wentylacji niezależnej od użytkownika.

przepust powietrza zewnętrznego (niem. ALD) według DIN 1946-6

arimeo można stosować jako przepust powietrza zewnętrznego(niem. ALD) według DIN 1946-6. Jest on – zgodnie z normą – dzięki czułej regulacji przepływu powietrza, samoczynnie regulującym się przepustem powietrza zewnętrznego (ALD). Chętnie przeprowadzimy obliczenia w celu określenia, jaka liczba arimeo jest potrzebna do spełnienia wymagań norm. Skontaktuj się z naszymi konsultantami.

arimeo można stosować w wentylacji poprzecznej i jako element dodatkowego przepływu w wentylacji przy użyciu wentylatora i wentylacji szybowej.

Einsatz von arimeo Fensterfalzlüftern in der Querlüftung Einsatz von arimeo Fensterfalzlüftern in der Schachtlüftung Einsatz von arimeo Fensterfalzlüftern in der ventilatorgestützten Lüftung

Odprowadzanie powietrza dla łazienek: DIN 18017-3

Według DIN 18017-3 dla łazienek i toalet bez okien przewidziane jest odprowadzanie powietrza wentylatorem. Wentylatory mogą przy tym pracować na różnych zakresach mocy. Standardowo do łazienki wymagana jest objętość strumienia odprowadzanego powietrza rzędu 40 m³/h lub 60 m³/h.

Odprowadzanie powietrza dla łazienek z arimeoW takiej sytuacji ta sama ilość musi napływać jako świeże powietrze. Część z tego jest generowana przez pozostałą nieszczelność otuliny budynku, tak zwaną infiltrację. Ta infiltracja jest uwzględniana w DIN 18017- 3 i wprowadza się tam zależne od mieszkania założenia dotyczące jej wysokości. W szczelnych budynkach występująca infiltracja z reguły nie wystarcza, aby zasilić wentylator w świeże powietrze. Brakującą ilość powietrza można osiągnąć przez arimeo.

 

Ważna informacja: według DIN 1946-6 w przypadku wentylatora, który jest stale włączony i służy głównie do odprowadzania powietrza z łazienki lub tym podobnego pomieszczenia, nie jest konieczne planowanie dla wentylacji nominalnej. Wystarczające jest planowanie dla wentylacji z ochroną przed wilgocią, jeśli we wszystkich pomieszczeniach zapewniony jest równomierny przepływ powietrza.

Zasilanie w powietrze do spalania: DVGW-TRGI

Kominki i termy gazowe zależne od powietrza w pomieszczeniu potrzebują wystarczającego dopływu powietrza dostarczanego z przestrzeni mieszkalnej. W tym celu konieczne jest zapewnienie napływu świeżego powietrza z zewnątrz do mieszkania. Napływające powietrze zapewnia wystarczające spalanie (zapobiega to tworzeniu tlenku węgla) i zapewnia oprócz tego odprowadzanie spalin, przy czym unika się krytycznego podciśnienia w pomieszczeniu ustawienia paleniska. Dlatego wymagane jest ustawowo wystarczające zasilanie w powietrze do spalania. Potrzebną ilość powietrza do spalania regulują przepisy w DVGW-TRGI (zasady techniczne dla instalacji gazowych) oraz rozporządzeniu budowlanym MBO.

Dużym problemem dla zasilania w powietrze do spalania i wentylacji wymuszonej palenisk zależnych od powietrza w pomieszczeniu są coraz szczelniejsze otuliny budynków. Tam, gdzie wcześniej wystarczała zasada 4 do 1, dzisiaj ilość powietrza wpływającego z zewnątrz przez nieszczelności budynku często nie jest wystarczająca do właściwego zaopatrzenia palenisk. Po wymianie okien często konieczne są niepopularne rozwiązania. Zaliczają się do nich: skrócenie skrzydeł drzwiowych, kratki wentylacyjne, nieatrakcyjne otwory w otulinie budynku i dezaktywacja palenisk.

Rozwiązaniem tego problemu jest arimeo nawiewniki okienne, które to dopuszczalne elementy przepływu powietrza zewnętrznego według DVGW-TRGI. Przepływ powietrza przy 4 Pa jest znany i został udokumentowany przez badania w ift Rosenheim. Przez zastosowanie arimeo można zwiększyć wydajność powietrzną w połączeniu powietrza spalania, ponieważ dodatkowe powietrze zewnętrzne przepływa przez otulinę budynku.

Uszczelka przepływowa INNOPERFORM® (niem. USD) do drzwi wewnętrznych efektywnie zwiększa zaopatrzenie w powietrze do spalania dla palenisk zależnych od powietrza z otoczenia (np. term gazowych). Możesz dowiedzieć się więcej na naszej stronie internetowej.